با دستور رئیس جمهوری انجام شد
تشکیل هیئت بررسی جبران خسارت شهروندان