کد خبر: ۵۴۶۶۱
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۶
چهاردهم تیر است و روز پاسداشت قلم.قلمی که اگر نمی بود خبری نه از تاریخ بود و نه از سیر گام های روز به روز بشر. قلمی که اگر نمی بود نه روایت عشقی، حکایت می شد و نه حکایت پندی روایت.قلمی که اگر نمی بود نه نامه ای رقم می خورد و نه نامه بری الم می برد. قلمی که اگر نمی بود نه از دانایی خبری بود و نه از مانایی. قلمی که اگر نمی بود نه تیر را دییری قلم و ستاره نویسندگان نام بود و نه از سوگند به نون و القلم در لوح محفوظ نشانی بود.قلمی که در ارجمندی آن همین بس که نقل است به روز حشر ارجمندی خون شهدا به محک مرکب دانشمندان است.

رسول سعادت نیا ، وکیل پایه یک دادگستری

چهاردهم تیر است و روز پاسداشت قلم.قلمی که اگر نمی بود خبری نه از تاریخ بود و نه از سیر گام های روز به روز بشر. قلمی که اگر نمی بود نه روایت عشقی، حکایت می شد و نه حکایت پندی روایت.قلمی که اگر نمی بود نه نامه ای رقم می خورد و نه نامه بری الم می برد. قلمی که اگر نمی بود نه از دانایی خبری بود و نه از مانایی. قلمی که اگر نمی بود نه تیر را دییری قلم و ستاره نویسندگان نام بود و نه از سوگند به نون و القلم در لوح محفوظ نشانی بود.قلمی که در ارجمندی آن همین بس که نقل است به روز حشر ارجمندی خون شهدا به محک مرکب دانشمندان است.

حال باید از خود پرسید آن قلم چگونه قلمی است که ارج آن به خون کشتگان راه زندگی بیش است؟
قلمی که ولنگاری و بی قیدی را آزادی پندارد یا قلمی که آزادگی را پیشه ی خود داند. قلمی که به صله و انعام می چرخد یا قلمی که به درستی و راستی می رقصد. قلمی که نان به رنگ و ننگ می خورد یا قلمی که جان به خرد و فرهنگ می دهد. اینجاست که هویدا می شود ارج و آزادی قلم، به آزاده بودن آن است نه به بی قیدی آن . آزاده ای که نه اسیر نان شود و نه دلباخته ی رنگ.
آزاده ای که آزادی را دربند وجدان و اخلاق لمس می کند و جز به راستی و داد رقم نمی زند. تاریخ را به واقعیت و درستی می نگارد نه به مال اندوزی و سودا گری. و هرگز ابزار جور قدرت نمی شود.و صدای رسای مظلوم است. صدایی که رسالت اوست.تا با انجام این رسالت خطیر، دادگری شیوه ی جهان گردد. و بر این بنیاد است که اصل آزادی بیان در تمامی جوامع بشری، از ابتدایی ترین اصول قانون اساسی هر کشور است. دولت ها تکلیف به تامین آن داشته و رسانه ها رسالت به انجام آن دارند. که در روشنی هرچه بهتر این حق مسلم ، خوانندگان را به مطالعه اصول «سوم» و «بیست و چهارم» قانون اساسی فرامی خوانم.

چرا که آزادی بیان در چرخش قلم نمود پیدا می کند و گردانندگان رسانه ها ضرورت برخورداری از این حق را بیش از همگان لازم و بایسته می دانند. و قانون گذار در پاسداری از این حق طی ماده چهار قانون مطبوعات هر مقام دولتی و غیر دولتی را از هرگونه محدودیت و تحت فشار قرار دادن مطبوعات در سانسور و یا چاپ مطلب برحذر داشته و مسئول خاطی را قابل تعقیب کیفری و مستحق مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا دو سال دانسته است.
و در پایان مگر می شود در پاسداشت نگارندگان راستی، قلم را نیام کرد. بایستی به حکم ادب به تمامی کوشندگان راه روشنایی وآگاهی چنین روز فرحبخشی را شاد باش گویان بر ایشان گرامی داشت.روز قلم بر همه ی قلمداران راستی و درستی خجسته باد

۱۴ تیرماه ۱۳۹۹
پانوشته:
اصل سوم قانون اساسی
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
۱٫ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
۲٫ بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏ های گروهی و وسایل دیگر.
۳٫ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
۴٫ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
۵٫ .....
۶٫ .....
۷٫ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
۸٫ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
۹٫ .....
اصل بیست و چهارم قانون اساسی
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.»
ماده ۴ - قانون مطبوعات: «هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترلنشریات مبادرت کند.»
تبصره ماده ۵ قانون مطبوعات «تبصره ١ - متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم ازخدمات دولتی محکوم خواهد شد. »

نام:
ایمیل:
* نظر: